Slide 2Slide 3Slide 4Slide 9

Algemene voorwaarden voor de uitvoering van bestratingwerken van Strada BV te Aalbeek


Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor bestratingwerken             en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2 Afwijkingen hiervan of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2. Aanbiedingen

2.1  De opdrachtnemer zal schriftelijke aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand doen.
2.2  Alle aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting. Het bedrag van de omzetbelasting wordt
afzonderlijk In de prijsaanbieding vermeld.
2.3  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, Ionen, sociale lasten, materiaal- en andere kosten.
2.4  Indien na de datum van de aanbieding één of meer van de kostencategorieën een wijziging ondergaan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de geldende risicoregeling (doorgaans de risicoregeling G.W.W.) en het overeengekomen loonbestanddeel, voor zover de termijn tussen de datum van prijsaanbieding en de (op)levering een tijdvak van 3 maanden heeft overschreden. De risicoregeling wordt desgewenst aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.


Artikel 3. Opdracht

3.1  De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot het werk op grond van de aanbieding, tenzij door partijen een nadere schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden, mits de Inhoud van de overeenkomst niet binnen een week na verzending van de schriftelijke bevestiging of nadere schriftelijke overeenkomst wordt betwist. 
3.2  Indien geen opdracht wordt verleend is de opdrachtnemer slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de prijsaanbieding verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien hij dit heeft bedongen.


Artikel 4. Aanvang en duur van het werk

4.1  Het tijdstip van de aanvang van het werk wordt in de overeenkomst vastgelegd.
4.2  Indien wijziging van het overeengekomen tijdstip van aanvang c.q. uitvoering van het werk niet
binnen redelijke termijn aan de wederpartij wordt meegedeeld, heeft de benadeelde partij, met inachtneming van het bepaalde In de artikelen 4.3 en 4.4, recht op vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade en andere extra kosten.
4.3  Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de opdrachtgever hem per aangetekende brief sommeren binnen een redelijke termijn met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.
4.4  De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voort te laten zetten, indien de opdrachtnemer na verloop van 1 week van de door de opdrachtgever gestelde termijn zonder gegronde reden in gebreke blijft. De opdrachtnemer kan worden verplicht de eventuele meerprijs en/of de extra gemaakte kosten te betalen.

 


Artikel 5. Inhoud en omvang van het werk

5.1  Het bestek maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Tot het bestek worden gerekend de beschrijving van het werk als genoemd in de overeenkomst en verder de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste.
5.2  Wijzigingen In het bestek, de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Indien een nadere schriftelijke. overeenkomst ontbreekt, rust het bewijs van de wijziging op degene die daarop een beroep doet.
5.3  Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
1. Ingeval van wijziging(en) in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;
2. Ingeval van wijziging(en) als gevolg van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond
    van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij de opdrachtnemer deze bij het sluiten van
   de overeenkomst kende of had moeten kennen;                                                 
3. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verreken bare hoeveelheden;
4. In de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze voorwaarden of de overeenkomst is voorgeschreven.
5.4  Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, is de opdrachtnemer
gerechtigd een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen aan de opdrachtgever In rekening te brengen.


Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1  De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
- de vergunningen, ontheffingen en dergelijke die voor de opzet en uitvoering van het wel
  volgens het bestek vereist zijn;
- het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
- de benodigde tekeningen, berekeningen en andere noodzakelijke gegevens;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en
  werktuigen;
- verstrekkingen die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.
6.2  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6.3  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.4  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer desgewenst ten processe, tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de opdrachtnemer Ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.
6.5  De opdrachtgever zal het aan de opdrachtnemer toekomende volgens de overeenkomst voldoen.


Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtnemer

7.1 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer met ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van oplevering.
7.2  De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de opdrachtgever en derden geen nodeloze hinder is te duchten. De opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

7.3 Indien en voor zover deze voor hem kenbaar zijn wijst de opdrachtnemer de opdrachtgever op fouten en gebreken:
- in door de opdracht voorgeschreven constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen;
- in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen
- op tegenstrijdigheden in het bestek
7.4  De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
7.5  De opdrachtnemer is bevoegd, zonder overleg met dan wel toestemming van de opdrachtgever, het opgedragen werk geheel of gedeeltelijk door andere erkende bestratingbedrijven te laten uitvoeren.


Artikel 8. Materialen

8.1  Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
8.2  De uit het werk komende bouwstoffen en materialen waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door de opdrachtnemer afgevoerd.
8.3  Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze daar bulten de normale werktijden buiten het toezicht van de opdrachtnemer verblijven.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het werk, aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan de andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg Is van buitengewone omstandigheden, tegen de schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer in verband met de aard van zijn werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en/of het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
9.2  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn,, en ook niet indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld.
9.3  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
9.4  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering te dier zake uitkeert.


Artikel 10. Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat

10.1  De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen, dan wel In onvoltooide staat te beëindigen indien daartoe gegronde redenen bestaan.

 

10.2  De opdrachtnemer is bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen indien:
- de schorsing langer dan 1 week duurt;
- de voortgang van het werk langer dan 1 week wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor
  de opdrachtgever verantwoordelijk is;
- de opdrachtgever een termijnbetaling niet op de vervaldag heeft betaald en 1 week is
  verstreken na de dag dat de opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld.
10.3  Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de opdrachtnemer te wijten oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, heeft de opdrachtnemer het recht om in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
10.4  Voorzieningen die de opdrachtnemer moet treffen In de gevallen als bedoeld In het 1e, 2e en 3e lid worden als meerwerk verrekend. Schade, die de opdrachtnemer tengevolge van de schorsing, dan wel de beëindiging In onvoltooide staat, dan wel gewijzigde omstandigheden lijdt, dient hem te worden vergoed.
10.5  In geval van beëindiging van het werk in onvoltooide staat heeft de opdrachtnemer recht op de aanneemsom, vermeerderd met de In het voorgaande lid aangegeven vergoedingen en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken van de opdrachtnemer op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, blijven onverlet.
10.6  De opdrachtgever zal het werk onmiddellijk na de beëindiging van het werk overnemen.


Artikel 11. Oplevering

11.1  Het werk is opgeleverd:
- nadat de opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft
  gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
- na verloop van 3 dagen nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft
  medegedeeld, dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die
  termijn op te nemen en van die opneming mededeling te doen aan de opdrachtnemer;
- bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever met dien verstande dat door
  ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
  beschouwd.
11.2  Kleine gebreken die bij de opneming worden geconstateerd en welke gevoeglijk op korte termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
11.3  Bij onthouding van goedkeuring aan het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen een week schriftelijk mededeling te doen aan de opdrachtnemer, onder opgaaf van redenen hiervan.
11.4  Na de dag waarop het werk is opgeleverd, is de opdrachtnemer, behoudens kleine gebreken die bij de opneming zijn geconstateerd, niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
Er geldt geen onderhoudstermijn, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 12. Betaling

12.1  Na de oplevering dient de opdrachtnemer de gespecificeerde eindafrekening in. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na indiening van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden binnen 2 weken na verzending van de desbetreffende factuur.
12.3  De opdrachtnemer is bevoegd het eindbedrag op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
12.4  De opdrachtgever kan uitsluitend bij eindafrekening een korting toepassen van maximaal € 75,~ per werkdag in verband met overschrijding van het overeengekomen (op)leveringstijdstip.
12.5  De opdrachtgever is verder niet bevoegd tot inhouding van bedragen op de eindafrekening, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is toegestaan. In dat geval Is Inhouding tot een maximum van 5% uitsluitend mogelijk totdat door de opdrachtgever tijdig gemelde gebreken zijn hersteld.
12.6  De opdrachtnemer zal het recht op het hem toekomende saldo geheel of gedeeltelijk kunnen cederen of in pand geven.


Artikel 13. Ingebreke blijven van de opdrachtgever

13.1 Indien de opdrachtgever op de vervaldag nog niet betaald heeft, dient hij over het gefactureerde bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke rente te betalen. Indien na verloop van 2 weken na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt deze rente met 2% verhoogd.
13.2  De opdrachtnemer is bevoegd na verloop van een maand na de vervaldag tot invordering over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De aan de invordering verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10 % van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 14. Geschillen

14.1  Beslechting van geschillen waaronder ook die, welke slechts door een der partijen als een geschil wordt beschouwd welke een uitvloeisel zijn van de overeenkomst(en) op basis van deze algemene voorwaarden, zal met uitsluiting van de gewone rechter plaatsvinden door arbitrage volgens de regels zoals beschreven in de Statuten van de raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, behoudens in geval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.
14.2  In afwijking hiervan kunnen geschillen over zaken of vorderingen over zaken of vorderingen waarvan de waarde niet meer beloopt dan € 5000,~ ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de gewone rechter worden voorgelegd.


Artikel 15. Algemene voorwaarden opdrachtgever

15.1  Op de door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn enkel de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing.
15.2   In afwijking van het vorige lid kan de opdrachtnemer, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld in de met opdrachtgever te sluiten overeenkomst, de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing verklaren.

Strada BV
Thermiekstraat 19 en 26
6361 HB Nuth

T. +31 (0) 45 - 4051568
E. info@stradabv.nl